Cung cấp tủ điều khiển lò hóa hơi

Tên Công trình/Project: Cung cấp tủ điều khiển lò hóa hơi .

 

Chủ đầu tư/Owner: Tập đoàn ‘KPF’ – Hàn Quốc.