Cung cấp tủ điều khiển, bảo vệ trạm 110kV Móng Cái – Quảng Ninh

Tên Công trình/Project: Cung cấp tủ điều khiển, bảo vệ trạm 110kV Móng Cái – Quảng Ninh.
Chủ đầu tư/Owner: Công ty lưới điện cao thế Miền Bắc (NGC )