Cung cấp tủ điều khiển, bảo vệ trạm 110kV Hà Trung – Thanh Hóa

Tên Công trình/Project: Cung cấp tủ điều khiển, bảo vệ trạm 110kV Hà Trung – Thanh Hóa.


 


Chủ đầu tư/Owner: Công ty lưới điện cao thế Miền Bắc (NGC )