Sản xuất và tái chế thép

Ngày nay, gần như tất cả thép được sản xuất bởi một trong hai quy trình trên toàn thế giới. Basic Oxygen Furnace (BOF) là phương pháp chính để chuyển đổi kim loại sắt làm từ quặng sắt thành thép. Nó cần phải sử dụng một lượng thép tái chế làm nguyên liệu đầu vào và sẽ sử dụng 10-25% nguyên liệu tái chế.

Đây có thể là phế liệu trong nhà hoặc phế liệu mua vào có nguồn gốc từ các mặt hàng thép đã hết khả năng sử dụng. Thông thường một đơn vị BOF sẽ sử dụng tất cả phế liệu mà mình có và mua ngoài số phế liệu còn thiếu. Quy trình thứ hai là Electric Arc Furnace (EAF) cũng có thể chuyển đổi thành sắt thép nhưng là con đường chính để tiêu thụ thép phế liệu, và quá trình này đòi hỏi một mức tối thiểu là phải có ít nhất 30% thép phế liệu để thực hiện. Đơn vị EAF vận hành từ 30 đến 100% thép phế liệu. Một số nhà máy EAF chỉ sử dụng thép phế liệu làm nguyên liệu.

Vì thép là một vật liệu bền và được sử dụng chủ yếu trong các sản phẩm khá bền vững (không giống như vật liệu đóng gói) và cũng do nhu cầu ngày càng tăng, số lượng phế liệu có sẵn (ngay cả ở tỷ lệ tái chế rất cao) không đủ để đáp ứng nhu cầu, do đó thép mới vẫn tiếp tục được sản xuất từ quặng sắt. Nhiều công ty thép toàn cầu có cả hai loại lò sản xuất và có thể nhận và tái sử dụng một lượng lớn thép phế liệu, bởi vì thép phế liệu tái chế đòi hỏi ít năng lượng hơn so với làm thép mới.